ข่าวเด่น N.V.

See more

น.ว.รักพ่อ ๙

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมวจนพิธีกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันแปลอักษร "น.ว. รักพ่อ ๙" และร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • At 13:47
  ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 – สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ – สะท้อนให้เห็นถึงความรัก

 • At 15:30
  เอกสารประชาสัมพันธ์

  – รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๙ –ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

See more
 • เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย
  At 03:24
  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย

  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นการเผยแผ่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการพัฒนาพื้นฐานการดำรงชีวิต ภายในงานจัดกิจกรรมตามฐานกลุ่มสาระ

  Read more

กิจกรรม

See more
 • อบรม เนตรนารีจราจร
  At 15:45
  อบรม เนตรนารีจราจร

  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จัดอบรมหลักสูตร วิชา การจราจรตามโครงการลูกเสือ เนตรนารี รุ่นที่ 29 โดยได้รับเกียรติจาก

  Read more
 • พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560
  At 12:36
  พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560

  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560 โดยมีซิสเตอร์ ดร. ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

  Read more
 • ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
  At 11:28
  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560

  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ ส่งกองเนตรนารี เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี

  Read more
 • ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ
  At 13:47
  ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 – สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ –

  Read more
 • พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม
  At 11:02
  พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

  วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม แต่งตั้งสภานักเรียน โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยชมรมศิษย์นารีวุฒิ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”

  Read more
 • เลือกตั้งสภานักเรียน 2560
  At 17:08
  เลือกตั้งสภานักเรียน 2560

  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนร่วม และยอมรับความคิดเห็นของส่วนร่วม

  Read more
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4
  At 10:10
  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4

  วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 เพื่อให้นักเรียนรับทราบแนวทางการอบรม การเรียนในระดับมัธยม การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมเน้นให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกัน ฝึกการเป็นผู้นำ รู้จักการปรับตัวเพื่อนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุข

  Read more
 • กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64
  At 16:35
  กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลา ม.6 รุ่นที่ 64 เพื่อให้การอบรมเป็นการเตรียมตัวนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  มีความสุข กิจกรรมอำลา เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก

  Read more
 • นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙
  At 20:54
  นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน ม.5 เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในมูลนิธิชัยพัฒนา อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา นักเรียนได้เรียนรู้การสาธิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากโครงการซึ่งสมเด็จพระเทพได้ทรงมาริเริ่ม

  Read more
 • ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา
  At 14:11
  ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

  วันที่ 20 มกราคม 2560 เราชาวนารีวุฒิฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา  “ชีวิตนี้พลีเพื่อแม่”  ซิสเตอร์อานาโรซา  ซีโวรี อธิการิณี ให้ข้อคิด ซิสเตอร์กล่าวว่า ซิสเตอร์ยืนอยู่ระหว่างสองนักบุญ  บุญราศีเลารา

  Read more
 • คริสมาสต์2016
  At 04:13
  คริสมาสต์2016

  โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานคริสมาสต์ ขอพระกุมารเยซู ประทานพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประชาชนชาวไทย ขอพระกุมารเยซูอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจ อวยพรประเทศไทย ให้ดำเนินอยู่ในสังคมโลกอย่างดี   ชมภาพกิจกรรม

  Read more
 • วันแม่
  At 07:32
  วันแม่

  11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่ของชาติที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาราษฎ์ และในโอกาสนี้พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเราแต่ละคน ที่ได้อยู่เคียงคู่เรามาตลอด ในกิจกรรมมีการอ่านบทอารเศียรวาท

  Read more
clipvedio

Life in Upside

See our features courses or see all courses to see all.

อบรม เนตรนารีจราจร
อบรม เนตรนารีจราจร
พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560
พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ
ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ
journal59_1
วารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลิงค์เครือข่าย

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675