ข่าวเด่น N.V.

See more
At 15:59
วันแม่ – 1ห้องเรียน 1ความรู้

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิหาคม  

Read more

น.ว.รักพ่อ ๙

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมวจนพิธีกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันแปลอักษร "น.ว. รักพ่อ ๙" และร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • At 14:37
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  โรงเรียนนารีวุฒิ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน . มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน .

 • At 16:39
  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

    ระเบียบการระดับอนุบาล         ใบแนบห้องเรียน IEP   ระเบียบการระดับ ประถมศึกษา  ใบแนบห้องเรียน Mini SME   ระเบียบการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ใบแนบห้องเรียน

 • At 15:30
  เอกสารประชาสัมพันธ์

  – รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๙ –ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

See more
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนารีวุฒิ
  At 09:16
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 9 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์

  Read more
 • กิจกรรมstem
  At 16:49
  กิจกรรมstem

  กิจกรรมstem นักเรียนSME นักเรียนรู้จักการออกแบบ นำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ การประหยัดพลังงาน การเรียนรู้เรื่องเซลล์ การนำวิทยาศาสตร์มาเป็นงานศิลปะ

  Read more
 • วันวิชาการนารีวุฒิ 2560
  At 11:22
  วันวิชาการนารีวุฒิ 2560

  วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันวิชาการ “ย้อนรอยพระบาท ๘ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมเมืองราช” โดยมีซิสเตอร์ ดร.ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธาน

  Read more
 • คณะครูจากประเทศกัมพูชาศึกษาดูงาน
  At 11:14
  คณะครูจากประเทศกัมพูชาศึกษาดูงาน

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะครูจากประเทศกัมพูชา นำโดยซิสเตอร์เทเรซา ภาคสุวรรณ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งซิสเตอร์อนา โรซา

  Read more
 • เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย
  At 03:24
  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย

  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นการเผยแผ่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการพัฒนาพื้นฐานการดำรงชีวิต ภายในงานจัดกิจกรรมตามฐานกลุ่มสาระ

  Read more

กิจกรรม

See more
 • โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  At 16:29
  โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ โรงเรียนนารีวุฒิ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   คลิกชมภาพ

  Read more
 • ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ
  At 11:22
  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 17- 25 กันยายน 2017 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนารีวุฒิ ในช่วงเวลานี้ซิสเตอร์จะพบกับกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อสอบถามถึงปัญหา ให้คำแนะนำและที่สำคัญให้กำลังใจ คำภาวนาเพื่อเราจะได้ดำเนินตามพระพรของพระเป็นเจ้าตามคำสอนและแบบอย่างของพ่อบอสโก

  Read more
 • วันกัตญญู 2017 “รัก…กัตญญู รู้คุณ”
  At 10:37
  วันกัตญญู 2017 “รัก…กัตญญู รู้คุณ”

  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันกัตญญู ประจำปี เพื่อให้นักเรียนมีความกัตญญู ต่อผู้มีพระคุณ คุณพ่อบอสโก กล่าวว่า ผู้ใดมีความกัตญญูผู้นั้นจะมีชีวิตที่สดใส ดีงาม ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี อธิการิณีโรงเรียน บอกกับนักเรียนว่า “ให้เรารู้จักกัตญญูกับผู้มีพระคุณกับเรา คุณพ่อ

  Read more
 • วันแม่ – 1ห้องเรียน 1ความรู้
  At 15:59
  วันแม่ – 1ห้องเรียน 1ความรู้

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12

  Read more
 • ค่ายเนตรนารี ม.2
  At 11:39
  ค่ายเนตรนารี ม.2

  วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนนารีวุฒิ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุถมาส อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้เนตรนารีและยุวกาชาดได้ฝึกความอดทน

  Read more
 • ฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
  At 17:52
  ฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 หมู่คณะซิสเตอร์โรงเรียนนารีวุฒิ ฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

  Read more
 • อบรม เนตรนารีจราจร
  At 15:45
  อบรม เนตรนารีจราจร

  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จัดอบรมหลักสูตร วิชา การจราจรตามโครงการลูกเสือ เนตรนารี รุ่นที่ 29 โดยได้รับเกียรติจาก

  Read more
 • พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560
  At 12:36
  พิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560

  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2560 โดยมีซิสเตอร์ ดร. ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

  Read more
 • ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
  At 11:28
  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560

  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ ส่งกองเนตรนารี เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนเทพวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี

  Read more
 • ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ
  At 13:47
  ไหว้ครูโรงเรียนนารีวุฒิ

  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 – สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ –

  Read more
 • พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม
  At 11:02
  พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

  วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม แต่งตั้งสภานักเรียน โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยชมรมศิษย์นารีวุฒิ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”

  Read more
 • เลือกตั้งสภานักเรียน 2560
  At 17:08
  เลือกตั้งสภานักเรียน 2560

  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนร่วม และยอมรับความคิดเห็นของส่วนร่วม

  Read more
clipvedio

Life in Upside

See our features courses or see all courses to see all.

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ
ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ เยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ
journal59_1
วารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
sarn_nv_term1_2560

ลิงค์เครือข่าย

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675