ข้อมูล O-Net ประจำปี
สถานะผู้เช้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterเมื่อวาน100
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้566
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว859
mod_vvisit_counterเดือนนี้4099
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2977
mod_vvisit_counterทุกวัน448353

ออนไลน์(20 นาที ที่แล้ว): 4
ไอพี: 54.197.142.249
,
วันที่: 28 พ.ค., 2015
Login Formสังคมศึกษา

โครงสร้างสาระ
โครงสร้างหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดตามระดับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
1.ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระดับความพร้อม ชั้นละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
2.ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ระดับความพร้อม ชั้นละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
3.ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับความพร้อม ชั้นละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
4.ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับความพร้อม ชั้นละ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์

วิสัยทัศน์
กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นศาสตร์บูรณาการที่มุ่งให้เยาวชนเป็นผู้มีการศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้นำ เป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบโดยนำความรู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อการตัดสอนในการเป็นพลเมืองดี นำความรู้เกี่ยวกับโลกของเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อเกิดสภาพแวดล้อมของมนุษย์เพื่อการตัดสินใจในกระบวนการเกิดสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เพื่อการตัดสินใจในการดำรงชีวิตในสังคมนำความรู้เรื่องการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินค้าและการบริการมาตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อการดำรงชีวิต ในการประพฤติปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนำวีการทำสังคมศาสตร์มาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในสังคมและกำหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่สร้างสรรค์ต่อส่วนรวม
เยาวชนจำเป็นต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจสังคมโลกที่ซับซ้อน สามารถปกครอง ดูแลตนเองและเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลก ใช้ความรู้อย่างมีความหมาย เพื่อการตัดสินใจ การสำรวจสอบการสืบค้น การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และนำทางตนเองและผู้อื่นเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนสู่โลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตได้
ได้บูรณาการสรรพความรู้กระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ตามเป้าหมายของท้องถิ่นและประเทศชาติ การเรียนการสอนต้องใช้ข้อมูล ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศชาติ และระดับโลกเชื่อมโยงเข้าด้วยกับผู้เรียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมัย ร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่สามารถแสดงจุดยืนในค่านิยม จริยธรรมของตนอย่างเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกันก็รับฟังเหตุผลของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนอย่างตั้งใจการเรียนการสอน เป็นบรรยากาศการส่งเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวข้อที่ลึกซึ้งท้าทาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างมีความหมาย ได้รับการประเมินที่เน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดเตรียมโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเป็นจริงของสังคมที่ให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิต

พันธกิจ
เป้าหมาย

ผู้เรียนต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยศาสตร์ ต่าง ๆ หลายสาขา มีลักษณะเป็นสหวิทยาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ รวมทั้งได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อม มีจุดเน้นในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้
1. ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้ เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่งาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม
2. ยึดมั่นศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามไว้เป็นมรดกของชาติ เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลภาพ และสามารถนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจในพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บุคลากรในฝ่าย

sangkom

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรม

แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

Financial
  วันที่ 20 สิงหาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  นางสาวสุชาดา เจริญผล  ได้รับรางวัลชมเชย ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน  3,000  บาท  นอกจากนั้นได้นำนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมกับความสนุกสนาน  คลิกชมภาพ
 

แข่งกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว

Juvenile
  วันที่  8  สิงหาคม  2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงาน วันรพี ' 54  จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  รับโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน  5,000  บาท  ชมภาพ
 

แข่งขันกฎหมาย ม.ธรรมศาสตร์

Competition01
  วันที่  7 สิงหาคม 2554  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  เนื่องใน งานวันรพี ' 54  ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อีกทั้งยังได้นำนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจใน วิชา สังคมศึกษา เข้าชมนิทรรศการทางด้านกฎหมาย และได้เข้าชมสถานการณ์บทบาทสมมติ จากศาลจำลอง ของคณะนิติศาสตร์  ชมภาพ
 

ASEAN

ASEAN  
   วันที่ 8 สิหาคม 2554 เป็นวันอาเซียน โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียนเป็นหนึ่ง    คลิกชมภาพ

 

ค่ายพุทธบุตร_54

Buddhist  
    โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2554  
 ณ วัดใหม่เจริญผล  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการผูกบุญ
 สัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเยาวชน  โดยมีนักเรียน
 เข้าร่วม 133 คน  หลังจากการเข้าค่าย นักเรียน มีพัฒนาการ
 ด้านการครองตนดีขึ้น มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น และพัฒนาต่างๆ ดีขึ้น  คลิกชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2
วารสารนารีวุฒิ

note
ฉบับที่ 29 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
อ่าน หน้า 1-24
อ่าน หน้า 25-48


bookbosco01

บับที่ 28 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553

book
บับที่ 27 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552

Link web ในเครือ ธมอ.

logoss
bn_mu
bn_thida
bn_stmary
bn_bungkan
bn_phosung
bn_loei

สถานะผู้เข้าชม
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์