ข้อมูล O-Net ประจำปี
สถานะผู้เช้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวาน94
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้827
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1068
mod_vvisit_counterเดือนนี้3501
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2977
mod_vvisit_counterทุกวัน447755

ออนไลน์(20 นาที ที่แล้ว): 4
ไอพี: 54.166.114.43
,
วันที่: 23 พ.ค., 2015
Login Formฝ่ายธุรการการเงิน

แผนภูมิการบริหารงานฝ่าย

map

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ขอบข่ายงาน
1.จัดทำรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.จัดเก็บเอกสารทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการตามหมวดหมู่ประเภท
3.รับ - ส่ง  ลงทะเบียนแยกประเภท  และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.จัดพิมพ์ ตอบเอกสารหนังสือเข้า – ออก
5.จัดทำเอกสารของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
6.จัดทำบัญชีครูและนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
7.จัดทำคำร้องขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครูตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
8.บริการแบบฟอร์มสวัสดิการต่าง ๆ
9.แบบฟอร์มเงินเดือนครู
10.ดำเนินการเกี่ยวกับครูต่างประเทศทั้งหมด
11.จัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำปี
12.รายงานการใช้เงินอาหารกลางวัน
13.รายงานการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
14.งานคุรุสภา
15.ออกหนังสือรับรองรายได้ประจำปี
16.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานประชาสัมพันธ์และบริการ 
1.บริการจัดพิมพ์เอกสาร  ผลิตเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.บริการถ่ายเอกสาร
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
4.บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
5.ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
6.บริการรับ- ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และโทรสาร
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานทะเบียน – สถิติ
1.จัดทำทะเบียนครู
2.จัดทำทะเบียนนักเรียน
3.จัดทำประวัติโรงเรียน
4.จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร
5.บรรจุ ถอดถอนครูตามที่ได้รับอนุญาต
6.ปรับวุฒิการศึกษาบุคลากร
7.สำรวจ บันทึก รายงานสถิตินักเรียน สรุปประจำวัน
8.ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อและรายงาน
9.จัดทำเอกสารการจบการศึกษา
-      ปพ. ต่าง ๆ
-     จัดทำใบประกาศนียบัตร  และรายงานการจบหลักสูตร
10.จัดทำใบรับรองการเป็นนักเรียน 

ขอบข่ายงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
1.การดำเนินการคัดสื่อพัสดุ - ครุภัณฑ์
2.จัดทำทะเบียน พัสดุ - ครุภัณฑ์
3.จัดทำทะเบียน รับ - จำหน่ายออก วัสดุ
4.บริการ ยืม - คืน ครุภัณฑ์   วัสดุการศึกษา
5.บริการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
6.ตรวจสอบคลังพัสดุ  และรายงาน
7.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
8.บริการส่งเสริมการใช้พัสดุ
9.บริการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ขอบข่ายงานการเงิน – บัญชี
1.จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายได้อื่น ๆ
2.จัดทำบัญชีการเงิน  บัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3.จัดทำบัญชีการเงิน  ตามมาตรา 49  มาตรา 52
4.วางแผนและตรวจสอบการจัดทำเงินงบประมาณประจำปี
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย


บุคลากรในฝ่าย

turakan

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่าย 

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 ระยะเวลา

งานสารบรรณ 

 

 

5.1 โครงการพัฒนางานสารบรรณเพื่อการบริการและเผยแพร่ 

 

2550-2554

5.1.1 โครงการพัฒนางานสารบรรณ

รพีพร 

ตลอดปีการศึกษา

5.1.1.1 พัฒนาข้อมูลงานสารบรรณ

รพีพร 

ปีการศึกษา 2553

5.1.1.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 

จันทนี,ภาณุวัฒน์ 

ตลอดปีการศึกษา

5.1.2 โครงการติดตามและประเมินผล 

จันทนี, ซ.นิพา 

ตลอดปีการศึกษา

งานทะเบียน
5.2 โครงการพัฒนางานทะเบียนด้วยเทคโนโลยี 

 

  
2550-2554               

5.2.1 โครงการพัฒนาข้อมูลงานทะเบียนเพื่อสารสนเทศ   

ศศิธร

ตลอดปีการศึกษา

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์   

 

 

5.3 โครงการพัฒนางานพัสดุ-ครุภัณฑ์   

 

2550-2554

5.3.1 โครงการการจัดการ 

จันทนี

ตลอดปีการศึกษา

5.3.1.1 การจัดซื้อจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ กรนุช,อัจฉรา ตลอดปีการศึกษา

 

 

5.3.1.2 สำรวจและการเก็บข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์   

จันทนี

ตลอดปีการศึกษา

5.3.1.3 การพัฒนางานบำรุงรักษาทรัพยากร

จันทนี,นภาพร 

ตลอดปีการศึกษา

5.3.2 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อเทคโนโลยี ICI งานการเงินและบัญชี

จันทนี,กรนุช,ซ.นิพา 

ปีการศึกษา 2553

5.4 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี   

 

2550-2554

5.4.1 โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี 

กรนุช,ทวีทรัพย์

ตลอดปีการศึกษา

5.4.1.1 อำนวยความสะดวกด้านการเงินและบัญชี 

กรนุช

ตลอดปีการศึกษา

5.4.1.2 ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กรนุช 

ตลอดปีการศึกษา


กิจกรรม วารสารนารีวุฒิ

note
ฉบับที่ 29 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
อ่าน หน้า 1-24
อ่าน หน้า 25-48


bookbosco01

บับที่ 28 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553

book
บับที่ 27 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552

Link web ในเครือ ธมอ.

logoss
bn_mu
bn_thida
bn_stmary
bn_bungkan
bn_phosung
bn_loei

สถานะผู้เข้าชม
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์