การแข่งขันทักษะกีฬาและตอบปัญหาสุขภาพกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 3,5 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครื่อข่ายบ้านโป่ง 3
ณ. โรงเรียนนารีวุฒิและโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ผลการแข่งขันมี ดังนี้
-  การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
1. ด.ญ. นิตยา         พรรษา               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. ด.ญ. พรสุดา       พิพิทธทอง          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ด.ญ. ศศินิภา       เทพทอง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

-  การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางชนะเลิศ ได้แก่
1. น.ส. ประภัสสร     ศรีบุตตะ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
2. น.ส. ขวัญศิริ        เกิดศิริ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. น.ส. พัทธนันต์     งอกงามดี           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเต้นแอโรบิค ในระดับประถม-ศึกษา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3 ณ. โรงเรียนสารสิทธิ์-พิทยาลัย
ผลการแข่งขันมี ดังนี้
-  การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คะแนน 73 คะแนน ได้แก่ 
1. ด.ญ. มณฑิตา  ธนรัตน์อิทธิกูล
2. ด.ญ. อิศริญา  ท่าผา
3. ด.ญ. ณัฐวดี  ผลเติม
4. ด.ญ. นิตย์ชดี  บดีเลิศฤทธิ
5. ด.ญ. ณิชกานต์  ผลบูรณ์
6. ด.ญ. ศิรินภา  คำบู่
7. ด.ญ. ปรางค์ฉัตร  เสนาพิทักษ์
8. ด.ญ. อริสรา  ยะนิล
9. ด.ญ. อริษชา  อันเจริญ
10. ด.ญ. วิรัลพัชร  พนอนุอุดมสุข
11. ด.ญ. ภัทรพร  โคตรคำ
12. ด.ญ. ภัคคีมา  อรุณประพันธ์
13. ด.ญ. โสลดา  อั้งลี่
14. ด.ญ. รัฐวดี  พ่วงพินิจ
15. ด.ญ. ศิขริน  ผาสุก
16. ด.ญ. ภมรมาศ  หมั่นจำรูญ
17. ด.ญ. มพัสชยา  บุตรดี
18. ด.ญ. วรรณพร  ดอนวัดไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 3,5 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3
ณ.โรงเรียนนารีวุฒิและโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ผลการแข่งขันมี ดังนี้
-  การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับประถมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. ด.ญ. สุมิตรา         เกิดจันทร์ทอง        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
2. ด.ญ. จิตตราภรณ์  วันประเสริฐ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           

-  การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. ด.ญ. ธนัฎฐา    เลิศเสรีพัฒนกุล        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ด.ญ. ฐิติมา      จันทร์ตรี                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

-  การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1.    น.ส. ดลยา            วงศ์ษารักษ์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.     น.ส. กมลวรรณ   ครองราชย์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงรุ่น 12 ปีในระดับประถมศึกษา ในวันที่ 5,6 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3 ณ.สนามกีฬาบ้านนาซาแร็ธ     
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้ 
1.อินทิรา      เลาตาคาร
2.กรวี           ศรวิชชุมาลี
3.ธันย์ชนก    ลำดับพังค์
4.พรพรรณ    ตันเจริญ
5.นัทธมน      โอบทรัพย์กุล
6.ธนพร         สว่างเมฆ
7.ณัฏชา        ศรีจันทร์วงศ์
8.อริสรา        เฮงสวัสดิ์
9.พิชชา          พุ่มเหมือน
10.เกวลิน        แก้วเรือง
11.สุวัจนีย์       ยิ้มไพร
12.ศิริลักษณ์   ชวณิชโชติวัฒน์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิงรุ่น 16 ปีใน
ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 5,6 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3 
ณ.สนามกีฬาบ้านนาซาแร็ธ 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้
1. อภิญญา        อินทรภิรมย์
2. ณัฐชา            เรืองฤทธิ์
3. ชมพูนิกข์      วราสินธุ์
4. บุษบา           จันทร์บาง
5. อรสา            ตาลเจริญ
6. พัชราพร      โชติภาสเสถียร
7. ยุวดี              หลีล้วน
8. ปฤพรรณ     เครือเช้า
9. วรัญญา        คุ้มครอง
10. จณิสตา        อัมรินทร์
11. วรรณฤดี      สุวดินทร์กูร  
12. จิราพร          สุวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงรุ่น 12 ปี
ในระดับประถมศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3            
ณ. สนามโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้
1. ธนพร    ปัญญาวรฉัตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงรุ่น 18 ปี
ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 3              
ณ.สนามโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รายชื่อนักกีฬามีดังนี้
1.ประภัสสร     ศรีบุตตะ
2.ฟารีดา        ไทยถานันดร์
3.ปวีณา          ยกย่อง