a1 โครงการค่ายพุทธบุตร
วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าค่ายพุทธบุตร
ณ. วัดใหม่เจริญผล อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และนำหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต

a1

นักเรียนทำพิธีการมอบตัวขอเป็นศิษย์  ต่อพระอาจารย์  และคณะครู

a2

นักเรียนฝึกเดินจงกรม เพื่อเสริมสร้างสมาธิ และสงบจิตใจ

a3

นักเรียนฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อย่างมีระเบียบ  และมีสติ 

a4

นักเรียนและคณะครูร่วมกันจุดเทียน เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ 

a5

รูปหมู่  คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 / 1

a6

รูปหมู่ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  / 2  และคณะครู

a7

รูปหมู่ คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 / 3  และคณะครู

a8

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5  ร่วมเป็นคณะพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือ น้องๆ