ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายธุรการและการเงิน


    หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบข่ายงาน ของฝ่ายกิจการนักเรียน
1.จัดทำรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.จัดเก็บเอกสารทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการตามหมวดหมู่ประเภท
3.รับ - ส่ง  ลงทะเบียนแยกประเภท  และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.จัดพิมพ์ ตอบเอกสารหนังสือเข้า – ออก
5.จัดทำเอกสารของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
6.จัดทำบัญชีครูและนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
7.จัดทำคำร้องขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครูตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
8.บริการแบบฟอร์มสวัสดิการต่าง ๆ
9.แบบฟอร์มเงินเดือนครู
10.ดำเนินการเกี่ยวกับครูต่างประเทศทั้งหมด
11.จัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำปี
12.รายงานการใช้เงินอาหารกลางวัน
13.รายงานการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
14.งานคุรุสภา
15.ออกหนังสือรับรองรายได้ประจำปี
16.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานประชาสัมพันธ์และบริการ
1.บริการจัดพิมพ์เอกสาร  ผลิตเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.บริการถ่ายเอกสาร
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
4.บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
5.ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
6.บริการรับ- ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และโทรสาร
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานทะเบียน – สถิติ
1.จัดทำทะเบียนครู
2.จัดทำทะเบียนนักเรียน
3.จัดทำประวัติโรงเรียน
4.จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร
5.บรรจุ ถอดถอนครูตามที่ได้รับอนุญาต
6.ปรับวุฒิการศึกษาบุคลากร
7.สำรวจ บันทึก รายงานสถิตินักเรียน สรุปประจำวัน
8.ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อและรายงาน
9.จัดทำเอกสารการจบการศึกษา
-      ปพ. ต่าง ๆ
-     จัดทำใบประกาศนียบัตร  และรายงานการจบหลักสูตร
10.จัดทำใบรับรองการเป็นนักเรียน

ขอบข่ายงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
1.การดำเนินการคัดสื่อพัสดุ - ครุภัณฑ์
2.จัดทำทะเบียน พัสดุ - ครุภัณฑ์
3.จัดทำทะเบียน รับ - จำหน่ายออก วัสดุ
4.บริการ ยืม - คืน ครุภัณฑ์   วัสดุการศึกษา
5.บริการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
6.ตรวจสอบคลังพัสดุ  และรายงาน
7.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
8.บริการส่งเสริมการใช้พัสดุ
9.บริการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ขอบข่ายงานการเงิน – บัญชี
1.จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายได้อื่น ๆ
2.จัดทำบัญชีการเงิน  บัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3.จัดทำบัญชีการเงิน  ตามมาตรา 49  มาตรา 52
4.วางแผนและตรวจสอบการจัดทำเงินงบประมาณประจำปี
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บุคลากรในฝ่าย

     
นางสาวจันทนี  ปานการะเกตุ
  นางสาวกรนุช  เจริญผล   นางรพีพร  เจริญสุข
  นางศศิธร  คิดรุ่งเรือง
 หัวหน้าฝ่าย    รองหัวหน้าฝ่าย   เลขานุการ   ผู้ประสานงานฝ่าย
     
นางสาวอัจฉรา  ผ่องพูลใส   นางสาวทวีทรัพย์  กิจสงวน   นางสาวณัฎฐ์วิภา  วิสิทธิ์ศิลป์   นางสาวมณีนุช  จิรังรักษ์วัฒนา
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ 

 

Last Updated on Wednesday, 08 July 2015 07:00

ไหว้ครูนารีวุฒิ

 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หลังจากนั้นได้จัดพิธีวันไหว้ครู โดยคณะผู้นำนักเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณครูที่เปรียบเสมือนเรือจ้าง หรือแม่พิมพ์ของชาติ ให้เด็กๆระลึกถึงและเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งควรกระทำทุกปี ต่อจากนั้นซิสเตอร์สุพีเรียได้ให้โอวาสแก่นักเรียน " ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู ไม่ใช่เพียงนำพานมากราบไหว้ ให้รู้จักเป็นคนดี นำคำสั่งสอนของคุณครูไปปฏิบัติ การไหว้ครูถึงจะมีความหมาย" หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมีการแต่งตั้งสารวัตรนักเรียน มอบเครื่องหมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่  ชมภาพ  ชมคลิปไหว้ครู   คลิปเตรียมพาน

อบรมเนตนารีจราจร

  โรงเรียนนารีวุฒิ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จัดอบรมเนตรนารีจราจร โดยมีวิทยากรตำรวจจราจรให้ความรู้ เรื่องเครื่องหมายจราจร กฎจราจร การขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัย และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครจราจร  คลิกชมภาพ

ค่ายเนตรนารี ม.2

วันที่ 27-29 ก.ค. 2559 คณะครูโรงเรียนนารีวุฒิได้นำเนตรนารีและยุวกาชาด ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในการเข้าค่ายครั้งนี้เนตรนารีและยุวกาชาด ได้รับความรู้ ฝึกความอดทน รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้    คลิกชมภาพกิจกรรม

เปิดกิจกรรมอุดการณ์ประจำปี 2016

  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีเปิดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2016 โดยมีคุณพ่่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ในพิธีมีการมอบธงโรงเรียน ธงประจำหมู่บ้าน ผ้าพันคอ ติดป้ายตำแหน่ง ให้เป็นสัญลักษณ์แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทุกคน และให้คำสัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยยึดตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า "Save the world with a merciful heart"  ภาพกิจกรรม

Contact Us

โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

032-211175,032-211675  

ลิขสิทธิ์  © 2012 NARIVOOTH   SCHOOL  BANPONG  RATCHABURI. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  Designed by NARIVOOTH   SCHOOL