ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายธุรการและการเงิน


    หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบข่ายงาน ของฝ่ายกิจการนักเรียน
1.จัดทำรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.จัดเก็บเอกสารทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการตามหมวดหมู่ประเภท
3.รับ - ส่ง  ลงทะเบียนแยกประเภท  และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.จัดพิมพ์ ตอบเอกสารหนังสือเข้า – ออก
5.จัดทำเอกสารของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
6.จัดทำบัญชีครูและนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
7.จัดทำคำร้องขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของครูตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
8.บริการแบบฟอร์มสวัสดิการต่าง ๆ
9.แบบฟอร์มเงินเดือนครู
10.ดำเนินการเกี่ยวกับครูต่างประเทศทั้งหมด
11.จัดทำคำร้องขอรับเงินอุดหนุนประจำปี
12.รายงานการใช้เงินอาหารกลางวัน
13.รายงานการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
14.งานคุรุสภา
15.ออกหนังสือรับรองรายได้ประจำปี
16.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานประชาสัมพันธ์และบริการ
1.บริการจัดพิมพ์เอกสาร  ผลิตเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.บริการถ่ายเอกสาร
3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
4.บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
5.ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน
6.บริการรับ- ส่ง ไปรษณียภัณฑ์และโทรสาร
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บริหารมอบหมาย

ขอบข่ายงานทะเบียน – สถิติ
1.จัดทำทะเบียนครู
2.จัดทำทะเบียนนักเรียน
3.จัดทำประวัติโรงเรียน
4.จัดทำแฟ้มประวัติบุคลากร
5.บรรจุ ถอดถอนครูตามที่ได้รับอนุญาต
6.ปรับวุฒิการศึกษาบุคลากร
7.สำรวจ บันทึก รายงานสถิตินักเรียน สรุปประจำวัน
8.ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อและรายงาน
9.จัดทำเอกสารการจบการศึกษา
-      ปพ. ต่าง ๆ
-     จัดทำใบประกาศนียบัตร  และรายงานการจบหลักสูตร
10.จัดทำใบรับรองการเป็นนักเรียน

ขอบข่ายงานพัสดุ – ครุภัณฑ์
1.การดำเนินการคัดสื่อพัสดุ - ครุภัณฑ์
2.จัดทำทะเบียน พัสดุ - ครุภัณฑ์
3.จัดทำทะเบียน รับ - จำหน่ายออก วัสดุ
4.บริการ ยืม - คืน ครุภัณฑ์   วัสดุการศึกษา
5.บริการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
6.ตรวจสอบคลังพัสดุ  และรายงาน
7.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
8.บริการส่งเสริมการใช้พัสดุ
9.บริการจัดซื้อ หรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ขอบข่ายงานการเงิน – บัญชี
1.จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายได้อื่น ๆ
2.จัดทำบัญชีการเงิน  บัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3.จัดทำบัญชีการเงิน  ตามมาตรา 49  มาตรา 52
4.วางแผนและตรวจสอบการจัดทำเงินงบประมาณประจำปี
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บุคลากรในฝ่าย

     
นางสาวจันทนี  ปานการะเกตุ
  นางรพีพร  มีสุข
  นางสาวกรนุช  เจริญผล
  นางศศิธร  คิดรุ่งเรือง
 หัวหน้าฝ่าย    รองหัวหน้าฝ่าย   เลขานุการ   ผู้ประสานงานฝ่าย
     
นางสาวอัจฉรา  ผ่องพูลใส   นางสาวทวีทรัพย์  กิจสงวน   นางสาวณัฎฐ์วิภา  วิสิทธิ์ศิลป์   นางสาวมณีนุช  จิรังรักษ์วัฒนา
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ 

 

Last Updated on Monday, 09 June 2014 07:17

วันพ่อ นารีวุฒิ

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันพ่อ เพื่อร่วมถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ แสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินของพ่อ โดยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง บ้านหนองทราย  นายแรม  เชียงกา บิดาของนางสาวเหมือนฝัน  เชียงกา ประธานนักเรียน  มาเป็นประธานในพิธี  ในกิจกรรมตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาเศียรวาทเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีการพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับพ่อ มีการแสดงละคร  รีวิวประกอบเพลง สุดท้ายทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลูกๆแสดงความรักต่อคุณพ่อ งานวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน   คลิกชมภาพกิจกรรม

Contact Us

โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

032-211175,032-211675  

ลิขสิทธิ์  © 2012 NARIVOOTH   SCHOOL  BANPONG  RATCHABURI. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  Designed by NARIVOOTH   SCHOOL